Лични данни

Информация за поверителност и защита на личните данни на клиентите на уеб сайта itsveji.eu

Информация за администратор на данните

ИТ Свежи ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Сандански , ул.  Гоце Делчев 11

ЕИК: 205211416

Email: itsveji@gmail.com , тел: +359 876 660 161

Сайтът itsveji.eu обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателства.

1. Какви данни събираме

Данни на клиента. Включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги.

 • Три имена
 • Адрес за фактуриране /за фирми/
 • Адрес за доставка
 • Телефонни номера
 • Данни от профила Ви за достъп до уебсайта – потребителско име
 • Адрес на електронна поща
 • IP адрес

2. Ние обработваме личните Ви данни само за легитимни интереси на администратора

 •  изготвяне и изпращане на фактури за услугите, които предоставяме;
 •  предоставяне на необходимото Ви цялостно обслужване, с оглед предоставянето на качествени услуги
 •  за осигуряване на всякакво техническо съдействие и поддръжка на предоставяните от нас услуги;
 •  за да Ви уведомяваме за всички събития, свързани с предоставяните от нас услуги, за изпращане на различни известия и/или уведомления;
 •  за да Ви информираме за нови възможности и услуги във връзка с предоставяните от нас услуги.

3. За какви цели съхраняваме Вашите лични данни и какво е основанието за предоставянето им

Съхраняваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в различни нормативни актове, например:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Предоставените от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства в трети страни извън Европейския съюз.

Ние предоставяме лични данни на следните получатели:

 • Лицензирани пощенски оператори и лица, предоставящи куриерски услуги;

4. Срок за съхранение на данните

Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с оглед удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

5. Какви са Вашите права и какъв е редът за упражняването им

5.1. Право на достъп: Вие имате право да поискате от нас:

· информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват,

· информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

· предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни;

· информация за правото Ви в предвидените от закона случаи да изискате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас или да направите възражение срещу такова обработване;

· информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;

· информация дали Вашите лични данни са обект на автоматизирано обработване.

5.2. Право да оттеглите съгласието си: Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време

5.3. Право на корекция и право на изтриване:

· Вие имате право, в случай че оттеглите своето съгласие по предходната т. 5.2 от настоящия документ, или в случай че Вашите данни са били обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани, да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне.

· Вие имате право, в случай че данните, които обработваме, са непълни и/или грешни, по всяко време да поискате да заличим или коригираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; В горните случаи, Вие имате право да поискате да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване или коригиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

5.4. Право на възражение: При наличие на законово основание за това, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай, че възражението Ви е основателно, Вашите личните данни няма повече да бъдат обработвани.

5.5. Право на ограничаване на обработването: Вие можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в случай че:

· оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим точността им;

· обработването на данните е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;

· повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани), но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

· сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

5.6. Право на преносимост на данни: Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

5.7. Право на жалба: Ние се стремим да спазваме стриктно действащото законодателство при предоставянето на нашите услуги. В случай, че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна, Ви молим да се обърнете към нас – контактите са посочени в началото. Независимо от това, при всяко положение Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (www.kzld.bg), пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз, или да се обърнете към съда.